I. Zgłoszenie do biegu

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zmierzymyczas.pl bezpośredni link:

www.zmierzymyczas.pl/zapisy/491/bieg-tropem-wilczym-pamieci-zolnierzy-wykletych.html

2. Zatwierdzenie zgłoszenia następuje po zapisaniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty startowej.

3. Limit uczestników z pakietami wynosi ogółem 300 miejsc:

  • w tym: dla biegu na dystansie 1963 m – 200 miejsc;
  • dla biegu na dystansie 5 km – 100 miejsc.

4. Osoby, które wykupią pakiet, a nie będą uczestniczyć w biegu nie otrzymają zwrotu pieniędzy za wykupiony pakiet, a pakiet będzie do odbioru w sekretariacie szkoły.

II. Zasady płatności:

1.. Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości:

a) udział w biegu tylko na dystansie 1963 m:

  • dzieci i młodzież szkolna – 10 zł;
  • pozostałe osoby – 20 zł,

b) udział w biegu na 5 km (od każdego uczestnika) – 30 zł,

c) osoby poza limitem miejsc – 5 zł.

Uwaga!

Od jednej osoby pobierana jest tylko jedna opłata tzn. jeśli osoba (zarówno niepełnoletnia od lat 16 do 18 oraz pełnoletnia) bierze udział w biegu na 1963 m i 5 km, to uiści tylko jedną opłatę w wysokości 30 zł!!!

2. Sposób opłaty „startowego”:

wpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Grodkowie; nr 60 8870 0005 2001 0030 3778 0002

nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy ZSR CKP w Grodkowie.

tytułem: Tropem Wilczym. Dystans biegu. Imię i Nazwisko. Rok urodzenia. Miejscowość.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.zmierzymyczas.pl, od dnia 17 stycznia do dnia 23 lutego 2018 roku lub do wyczerpania limitów miejsc a po wyczerpania limitu miejsc w biurze zawodów w dniu biegu (nie więcej niż 50 osób).

2. Osoby, które zgłoszą się w dniu biegu muszą także wypełnić kartę zgłoszeniową (takie same zasady uczestnictwa w zależności od wieku jak innych uczestników) – wnoszą opłatę w wysokości 5 zł, ponieważ nie otrzymają pełnego pakietu startowego, tylko numer startowy i chip pomiarowy.

4. Uczestnik uiszcza opłatę startową w odpowiedniej wysokości na numer konta wskazany w Rozdziale IX Zasady płatności – pkt. 3, a w dniu zawodów w biurze organizatora.

5. Osoby poniżej 13 r. ż. biegną pod opieką rodzica lub opiekuna i na jego odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie powyżej tego wieku uczestniczą w biegu samodzielnie, ale za uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Do biegu na dystansie 5 km mogą się zgłosić zawodnicy tylko od 16 roku życia.

7. Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w obydwu biegach pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę poprzez potwierdzenie własnym podpisem na karcie zgłoszeniowej.

8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają podpisemna karcie zgłoszeniowej.

9. Wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. W celu weryfikacji każdy pełnoletni uczestnik musi zgłosić się osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych dodatkowo z legitymacją szkolną w dniu biegu w godz. 9.00 – 11.30 w biurze zawodów. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).

11. Do startu dopuszczeni zostaną uczestnicy, którzy w dniu zawodów zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów, a do biegu na dystansie 5 km tylko osoby, które ukończyły 16 rok życia.

By | 2018-01-19T16:38:14+00:00 1 lutego 2017|Organizacyjne|