REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

VII EDYCJA GRODKÓW – 03 MARCA 2019 ROKU O GODZ. 12:00

 

 

 1. CEL IMPREZY.
 2. Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 3. Propagowanie wiedzy z historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla każdego pokolenia.
 4. Promocja biegania jako forma rodzinnego spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia i sportu.

 

 1. ORGANIZATORZY.
 2. Organizator główny – Fundacja Wolność i Demokracja
  Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa.
 3. Organizator lokalny – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie ul. Krakowska 20, 49-200 Grodków.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Niedziela 03.03.2019 r. godz.12:00 – 13.30.
 2. Biuro zawodów czynne od godz. 08:15 – 11:30
 3. Biuro biegu w siedzibie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie ul. Krakowska 20, 49-200 Grodków.
 4. Uczestnicy biegu, w szczególności spoza Grodkowa będą mogli pozostawić pojazdy na parkingach Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie (wjazd od ul. Sienkiewicza) oraz na ulicach przyległych.

 

 1. TRASA
 2. Bieg będzie się na trasie wyznaczonej na terenie Grodkowa i Tarnowa Grodkowskiego na dwóch dystansach (trasy bez atestu).
 3. I dystans – Bieg główny dla wszystkich – 1963 m.
 4. II dystans – Bieg główny dla zainteresowanych – 5 km.
 5. Start i meta biegu – przy budynku ZS CKP w Grodkowie ul. Krakowskiej 20.
 6. Szczegółowa trasa biegu dostępna na stronie internetowej

www.tropemwilczym.grodkow.pl/mapa-trasy-biegu

 1. Pomiar czasu prowadzony będzie sposobem elektronicznym (szczegóły  w  następnych punktach niniejszego regulaminu).

 

 1. KLASYFIKACJA
 2. Wszyscy uczestnicy zostaną sklasyfikowani na określonych miejscach, natomiast osoby w poszczególnych kategoriach na nw. miejscach otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
 3. Dystans 1963 m – Kategoria open:

– kobiety I-III miejsce;

– mężczyźni I-III miejsce.

 1. Dystans 5 km – Kategoria open:

– kobiety I-III miejsce;

– mężczyźni I-III miejsce.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.zmierzymyczas.pl, od dnia 06 stycznia 2019 roku do dnia 22 lutego 2019 roku lub do wyczerpania limitów miejsc, a po wyczerpania limitu miejsc w biurze zawodów w dniu biegu (nie więcej niż 50 osób).
 3. Osoby, które zgłoszą się w dniu biegu muszą także wypełnić kartę zgłoszeniową (takie same zasady uczestnictwa w zależności od wieku jak innych uczestników) – wnoszą opłatę w wysokości 10 zł, ponieważ nie otrzymają pełnego pakietu startowego, tylko numer startowy i chip pomiarowy.
 4. Uczestnik uiszcza opłatę startową w odpowiedniej wysokości na numer konta wskazany w Rozdziale IX Zasady finansowania – pkt. 3, a w dniu zawodów w biurze organizatora.
 5. Osoby poniżej 13 r. ż. biegną pod opieką rodzica lub opiekuna i na jego odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie powyżej tego wieku uczestniczą w biegu samodzielnie, ale za uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Do biegu na dystansie 5 km mogą się zgłosić zawodnicy tylko od 16 roku życia.
 7. Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w obydwu biegach pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę poprzez potwierdzenie własnym podpisem na druku „Oświadczenie dla osób niepełnoletnich”.
 8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają podpisem na karcie zgłoszeniowej.
 9. Wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. W celu weryfikacji każdy pełnoletni uczestnik musi zgłosić się osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych dodatkowo z legitymacją szkolną w dniu biegu w godz. 8.15 – 11.30 w biurze zawodów. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).
 11. Do startu dopuszczeni zostaną uczestnicy, którzy w dniu zawodów zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów, a do biegu na dystansie 5 km tylko osoby, które ukończyły 16 rok życia.

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW.

 1. 03.2019 r. w godz. 08:15 – 11:30 weryfikacja i wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych, w tym chipów do pomiaru czasu w technologii RFID oraz ewentualne zapisy osób poza limitem miejsc.
 2. 03.2019 r. w godz. 12:00 – rozpoczęcie biegu na 1963 m.
 3. 03.2019 r. w godz. 12:30 – rozpoczęcie biegu na dystansie 5 km.
 4. Po zakończonych biegach wręczenie medali, pucharów, dyplomów, materiałów edukacyjnych oraz gadżetów itp.

 

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA.

 1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy (nr startowy, koszulkę oraz chip pomiarowy), a po zakończeniu biegu pamiątkowy medal i materiały edukacyjne (gadżety), z wyjątkiem osób, którzy zgłosiły się poza limitem miejsc (otrzymają tylko numer startowy i chip pomiarowy.
 2. Przekazany uczestnikowi biegu chip pomiarowy to niewielka rolka, którą należy przymocować na bucie przy pomocy sznurowadeł.
 3. Dzieciom biorącym udział w biegu (zwłaszcza poniżej 13 roku życia) lub innym osobom wymagającym szczególnej opieki udzielą pomocy w przymocowaniu numerów startowych i chipów pomiarowych rodzice, opiekunowie lub inne osoby.

 

 1. UWAGA – Ważne informacje!!!

       – nie wolno mocować chipa w innym miejscu (kieszeń, przegub, itp.);

       – nie wolno demontować chipa;

       – po zakończonym biegu chip należy zwrócić organizatorowi – uprawnionej      (odrębnie oznakowanej) usytuowanej za linią mety;

       – osoby, które tego nie zrobią mogą zostać zdyskwalifikowane.

 1. Rodzice czy opiekunowie odpowiedzialni będą za zwrot ww. chipów przez dzieci w wieku do 13 lat oraz przez inne osoby wymagające szczególnej opieki.
 2. Organizator ubezpiecza wszystkich zawodników.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 4. Organizator postara się przydzielić koszulkę w rozmiarze dostosowanym do każdego uczestnika, ale w przypadku wyczerpania liczby koszulek we właściwym rozmiarze, może to być koszulka tylko w rozmiarze zbliżonym do określonego biegacza, ponieważ koszulki będą wykonane na zlecenie głównego organizatora biegu i przesłane do organizatora lokalnego w Grodkowie  z pewnym wyprzedzeniem.
 5. Organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje.
 6. Organizator zapewnia miejsce na przebranie się i dostęp do WC – w budynku ZS CKP w Grodkowie ul. Krakowskiej 20 (a dostęp do WC także kabiny Toi Toi obok budynku).
 7. Dla trzech pierwszych zawodników w obydwu biegach odpowiednio w kategorii kobiety i mężczyźni przewidziano puchary i pamiątkowe dyplomy.
 8. Nagrody przewidziano także dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.

 

VIII. ZGŁOSZENIA.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zmierzymyczas.pl. bezpośredni link:

do biegu na dystansie 5 km

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/750/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych.html

do biegu na dystansie 1963 m:

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/763/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych.html

Osoby, które chcą uczestniczyć w obydwu biegach, wypełniają formularz rejestracyjny tylko na stronie zapisu na dystansie 5 km i deklarują  w odpowiednim miejscu udział w biegu na 5 km i 1963 m (2km).

 1. Limit uczestników z pakietami wynosi ogółem 280 miejsc, w tym:

– do biegu na dystansie 1963 m – 120 osób

– do biegu na dystansie 5 km     –  180 osób.

 1. Zatwierdzenie zgłoszenia następuje po zapisaniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty startowej.
 2. Osoby, które wykupią pakiet, a nie będą uczestniczyć w biegu nie otrzymają zwrotu pieniędzy za wykupiony pakiet, a pakiet będzie do odbioru
  w sekretariacie szkoły.

 

 1. ZASADY PŁATNOŚCI.
 2. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu.
 3. Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości:
 4. a) udział w biegu tylko na dystansie 1963 m:

– dzieci i młodzież szkolna    –  20 zł;

– pozostałe osoby     –  30 zł,

 1. b) udział w biegu na 5 km (od każdego uczestnika) –  40 zł,
 2. c) osoby poza limitem miejsc –  10 zł.

Uwaga!

Od jednej osoby pobierana jest tylko jedna opłata tzn. jeśli osoba małoletnia od lat 16 do 18 oraz młodzież szkolna (powyżej 18 lat życia) bierze udział w biegu na 1963 m i 5 km, to uiści tylko jedną opłatę w wysokości 20 zł, a osoba pełnoletnia uiści opłatę w wysokości 40 zł.

 1. Sposób opłaty „startowego”:

– wpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Grodkowie;

nr 60 8870 0005 2001 0030 3778 0002

nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy ZSR CKP w Grodkowie.

tytułem: Tropem Wilczym. Dystans biegu. Imię i Nazwisko. Rok urodzenia. Miejscowość.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie z siedzibą w Grodkowie,  Krakowska 20, 49-200, NIP: 753-17-82-714, REGON 000096224,   tel. 77 415-52-94.
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Krakowska 20, 49-200 Grodków lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@zsrgrd.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie (przeprowadzenie imprezy, wyłonienie zwycięzców, przyznanie, wydanie i odbiór oraz rozliczenie nagród).
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe      w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmiot przetwarzający). ZS CKP           w Grodkowie zawarło umowę powierzenia z Radą Rodziców przy ZS CKP          w Grodkowie z siedzibą w Grodkowie, ul. Krakowska 20 oraz z „Dobre Czasy” s.c. z siedzibą w Opolu, ul. Morcinka 43 (ZmierzymyCzas.pl – Profesjonalny pomiar czasu).
 3. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie,

przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 1. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa powyżej        w pkt 3 i 8.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
 2. Uczestnicy biegu otrzymane chipy przymocują na bucie przy pomocy sznurowadeł.
 3. Dzieciom biorącym udział w biegu (zwłaszcza poniżej 13 roku życia) lub innym osobom wymagającym szczególnej opieki udzielą pomocy w przymocowaniu numerów startowych i chipów pomiarowych rodzice, opiekunowie lub inne osoby.
 4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
 5. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu niebezpiecznych przedmiotów i alkoholu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair-play oraz niniejszego
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo podczas
 1. Uczestnicy skracający trasę Biegu zostaną
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne
 3. Decyzje personelu medycznego, w szczególności lekarza dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej
 6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne – strój i obuwie każdego uczestnika winno być dostosowane do zmiennych, zimowych warunków atmosferycznych oraz stanu nawierzchni na trasie Biegu.
 7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga
 8. Kontakt z organizatorem:

Danuta Trzaskawska – tel. 792 272 112 lub tropemwilczym@zsrgrd.pl

Władysław Trzaskawski – tel. 574 221 390 (przedstawiciel organizatora).

By | 2019-01-25T23:34:51+00:00 1 lutego 2017|Organizacyjne|